fbpx

Salgs og leveringsbetingelser

Generelt

Disse slags- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer, medmindre anden skriftlig aftale herom er indgået mellem parterne.

Produktinformation

www.tc-gulve.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til info@tc-gulve.dk, tages kontakt på facebook.dk/tcgulve eller på tlf. 66 16 01 33. Køber henvises til at følge eventuelle brugsanvisniger, kataloger og brochure der fulgte med varen og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområde og anvendelsesmåden. Sælger påtager sig intet ansvar for indholdt af disse brugsanvisninger, kataloger og brochure fra sælgers leverandøre. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederslagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af vare fra sælger

Priser

Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillings- / betalingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt TC-Gulve & Gardiner ApS accepterer ordren. Alle priser er inkl. moms.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på www.tc-gulve.dk eller i butikken er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at bede om tilbud. Købers bestilling af varer fra tc-gulve.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til TC-Gulve & Gardiner ApS om at købe varen, på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og TC-Gulve & Gardiner ApS er først indgået, når TC-Gulve & Gardiner ApS ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Annullering og ændring af ordrer

Køber har efter afgivelse af en ordre til sælger ikke ret til ændring heri eller annullering heraf. Såfremt sælger på trods af ovenævnte godkender en ændring eller annullering er køber forpligtiget til at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, ved hel eller delvis annullering er køberen videre pligtig til at erstatte sælgers mistede fortjeneste.

Vareprøver

Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor sælger ikke er ansvarlig for eventuelle afgivelser, medmindre afvigelserne er væsentlige og for køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.

Betaling

**Betalingsbetingelser**

Varekøb i butikken:
Ved køb af varer i vores butik betales beløbet normalt ved afhentningstidspunktet.

Større ordre og forudbetaling:
For større ordrer forbeholder vi os retten til at kræve forudbetaling.

Monteringsopgaver:
Ved monteringsopgaver udstedes der en faktura efter endt montering, og betalingen forfalder 5 dage fra fakturadatoen. 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, om de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation

Ved køb af kolonialvarer og nonfood gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse, og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen. Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal, efter køber har opdaget manglen ske til info@tc-gulve.dk senest 2 hverdage efter varemodtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

Ved uenighed kan køber vælge at indgive klage til Byggeriets Anklagenævn, NørreVoldgade 106, 1398 København K. Her

Ansvarsfraskrivelse og garanti

TC-Gulve & Gardiner ApS har gjort det nemt at få relevant information fra andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for TC-Gulve & Gardiner ApS kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer, fra linkede hjemmesider, der ikke indgår i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og TC-Gulve & Gardiner ApS, hæfter TC-Gulve & Gardiner ApS ikke for. Varerne opfylder således aftalen, såfremt de svarer til TC-Gulve & Gardiner ApS egen beskrivelse.

TC-Gulve & Gardiner ApS er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for TC-Gulve & Gardiners kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

TC-Gulve & Gardiner ApS afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for køber.

Produktansvar

Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang at loven ufravigeligt pålægger sælger ansvar og at sælgers ansvar herfor ikke lovligt må være begrænset. Sælger er endvidere ansvarlig for skader som varer leveret af sælger måtte forvolde, i det omfang at skadeforvoldelsen skyldes udøvelsen af grov uagtsomhed fra sælgers side, og at sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Hvis sælger er ansvarlig for produktskade i følg ovenstående, hvis produkt skaden også kan føres fejl begået af køber, fordeles ansvaret mellem parterne efter graden af udvist skyld . Sælger hæfter aldrig for driftstab, avance tab eller andet indirekte tab

Fortrydelsesret

Meddeler køber TC-Gulve & Gardiner ApS, at køber har fortrudt sit køb inden 8 dage efter køb, tilbagebetaler TC-Gulve & Gardiner ApS det modtagne beløb, mod fremvisning af bon/ regning og mod at varen/varerne ikke har været i brug eller er beskadiget. Dette gælder ikke for varer der er lavet efter special mål eller varer der er hjemtaget på bestilling fra kunden.
Disse fortrydelses regler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

Force majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, bliver hindret eller forsinket af begivenheder undenfor sælges kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, herunder en leverandørs eller producents insolvens eller lignende kan sælger ansvarsfrit udskyde leveringen eller helt eller delvist annullere købers ordre efter eget valg ved meddelse til køber hurtigst muligt.

TC-Gulve & Gardiner ApS tilbagebetaler de modtagne beløb, når de returnerede varer modtages under de ovennævnte kriterier.

Hjemmesiden www.tc-gulve.dk drives af firmaet

TC Gulve & Gardiner ApS CVR nr: 43247255
Tlf: 66 16 01 33, Hans Egedes Vej 9-11A
5210 Odense NV

Ikraftræden

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft d. 1. maj 2019 og gælder fra denne dato og frem TC-Gulve & Gardiner ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dennes website og den fysiske butik samt salgs- og leveringsbetingelser. Det er derfor vigtigt, at De løbende holder dem orienteret, om der er sket ændringer.

Tvister

Enhver tvist der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved voldgift medmindre sælger bestemmer tvisten skal afgøres ved den ordinære domstol. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser og øvrig dansk lov. Hvis sagen skal afgøres ved de ordinære domstole skal sagen anlægges ved sælgers hovedkontors værneting unden hensyn til hvor køber bor eller opholder sig.

Links:
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Byggeriets Anklagenævn www.byggerietsanklagenaevn.dk

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere